Menu

Giften


Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI)

Stichting Antilope Films is ingeschreven als Algemeen Nut Beogende Instelling in het Stichtingsregister Arnhem onder nr. 41053557. Sinds 1997 is ingeschreven bij de Triodosbank in Zeist onder IBAN: 11TRIO0212197428 en BIC TRIONL2U.

Culturele ANBI – Goede Doelen met een RSIN nummer

Bij de belastingdienst is de stichting bekend als Goede Doelen stichting onder Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. RSIN 806046028.
Vanaf 1997 was de Stichting Antilope Films de status van Artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De Stichting werd in 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, omdat ze voldoet aan de voorwaarden die de belasting hiervoor heeft gesteld. De stichting is actief op het vlak van film en heeft van de belastingdienst in 2012 de status gekregen: van culturele ANBI. Hiermee stimuleert de belastingdienst zowel particulieren als bedrijven giften te doen die voor de belastingaftrekbaar zijn.
De culturele status maakt het voor een donateur interessanter te schenken omdat er meer belasting kan worden afgetrokken als bij een ANBI- status-stichting.

De Culturele ANBI status voorwaarden:

 • Antilope films zich inzet voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • Antilope Films heeft met het geheel van haar alg. nuttige activiteiten geen winstoogmerk
 • Antilope Films en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Er sprake van gescheiden vermogen. De bestuurders of beleidsbepalers van Antilope Films beschikken niet over het vermogen van de instelling, alsof het hun eigen vermogen is.
 • Antilope Films houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom is het eigen vermogen beperkt.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding.
 • Antilope Films heeft een actueel beleidsplan.
 • Antilope Films heeft een redelijke verhouding heeft tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • Antilope Films voldoet aan de administratieve verplichtingen. Giften aan de culturele stichting worden apart vermeld in de administratie en zijn alleen besteed aan het algemeen nuttige doel van de Stichting Antilope Films.

Giften Prins Bernard Fonds RABObank Prins Bernard Fonds en RABObank Arnhem en Omstreken hebben door giften mogelijk gemaakt filmapparatuur aan te schaffen en meerdere stagiaires van het ROC Rijn IJssel en van het ROC A12 tegelijkertijd op te leiden.

Particulieren

Verspreidt u met uw belastingvoordeel het duurzaam gedachtegoed?
U doet een gift wanneer u geld geeft aan een Culturele ANBI.
Antilope Films is aangemerkt als een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift aan ons komt geheel ten goede aan een filmproject voor een duurzame sociaalvriendelijke samenleving.
Uw belastingvoordeel helpt ons het duurzame gedachtegoed te verspreiden.
U kunt een gewone gift of periodieke gift ten goede laten komen aan een sociaal, maatschappelijk project, een milieuproject, een project waarbij het welzijn van kinderen vooropstaat of aan milieueducatie voor jongeren, door jongeren.

Ondernemingen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen kunnen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Met uw Gift en uw belastingvoordeel bouwt u aan een duurzame wereld.
U doet een gift wanneer u geld aan een Culturele ANBI geeft. Antilope Films is aangemerkt als een Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift komt geheel ten goede aan een filmproject voor een duurzame sociaalvriendelijke samenleving.
U kunt een gewone gift of periodieke gift ten goede laten komen aan een sociaal, maatschappelijk project, een milieuproject, een project waarbij het welzijn van kinderen vooropstaat of aan milieueducatie voor jongeren, door jongeren.
Met uw belastingvoordeel helpt u ons het duurzame gedachtegoed te verspreiden.

Gewone Gift particulieren

Stichting Antilope Films RSIN 806046028
Bij de belastingdienst is de stichting Antilope Films als Culturele ANBI bekend onder RSIN/fiscaal nummer 806046028. Antilope Films heeft als Goede doelen organisatie een beschikking van de belastingdienst met een uniek nummer: het RSIN nummer. (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Uw gewone Gift helpt ons het duurzame gedachtegoed te verspreiden
U doet een gift wanneer u geld aan een Culturele ANBI geeft.
Uw gift komt geheel ten goede aan een filmproject voor een duurzame sociaalvriendelijke samenleving.
U kunt een gewone gift of periodieke gift ten goede laten komen aan een sociaal, maatschappelijk project, een milieuproject, een project waarbij het welzijn van kinderen vooropstaat of aan milieueducatie voor jongeren, door jongeren.

Voorwaarden gewone giften:
Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.
U toont aan dat u de gift heeft gedaan met een bankafschrift of kwitantie.
Een bewijs van uw afschrift bewaart u en stuurt u niet op aan de belastingdienst.

Uw drempelinkomen.(DI)
Het (DI) is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2,3, zonder persoonsgebonden aftrek. Het (DI) v.d. fiscale partner telt mee als deze het hele jaar uw fiscale partner was.
Uw maximale Gift gebaseerd op uw drempelinkomen.
De aftrekpost voor gewone giften is 1% tot maximaal 10 % van uw drempelinkomen.
Stel uw drempelinkomen is € 20.000. Uw aftrekpost is 1% tot maximaal 10 %:
Uw gift ligt tussen € 200 – €2.000. De status Culturele ANBI verhoogd uw aftrek 25 % op uw gift. Uw mogelijk maximale gift ( € 2.000+€ 500)= € 2.500. Van dit bedrag mag u op de persoonsgebonden aftrek een maximum €1.250 inhouden.
Kosten merkt u als gift aan als u ze bij Antilope Films mocht declareren, maar niet heeft gedaan. Voor ongedeclareerde autokosten is dat €0,18 per km.

Periodieke Gift particulieren

Een periodieke gift

Voorwaarden

 • u verwacht geen tegenprestatie voor de gift
 • u laat de gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst
 • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) een bedrag over minstens vijf jaar
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn

Geen drempelinkomen.
Stel uw gift is € 6.000,- per jaar.
Een periodieke gift mag u verhogen met 25% per jaar.
De verhoging van de aftrekpost: € 6.000 x 25% = € 1.500
De maximale verhoging per jaar is vastgesteld op : € 1.250
U hebt per jaar een aftrekpost van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250
Antilope Films is ingeschreven sinds 1997 bij de Triodosbank IBAN NL 11 Trio 021.21.97.428 BIC Triodos NL 2U.

Downloads

Overeenkomst Periodieke Gift
Betalingsvolmacht Periodieke Gift